Wetenschapsagenda

Op initiatief van de Inspectieraad, het samenwerkingsverband van rijksinspecties, is de Wetenschapsagenda Toezicht ontwikkeld. Dit in een dialoog tussen wetenschappers, markttoezichthouders en stakeholders. De Wetenschapsagenda Toezicht past perfect binnen het voornemen van de inspecties. Ze willen de verbinding tussen toezicht en wetenschap verstevigen. Ook willen ze bevorderen dat toezichthouders gezamenlijk kennis over toezicht ontwikkelen en delen. Veel toezichtvragen zijn immers niet domeingerelateerd, maar hebben betrekking op het ‘vak’ van toezicht houden.

Dialoog

De Wetenschapsagenda Toezicht is geen kennisagenda die door toezichthouders wordt opgesteld en door wetenschappers uitgevoerd. Het doel is in hogere mate het op gang brengen van een dialoog over strategische en bestuurlijke vraagstukken en de agendering van deze vraagstukken in wetenschappelijke netwerken.

Bouwstenen

De Wetenschapsagenda Toezicht bestaat uit twee componenten. De eerste is een inhoudelijke component waarin de belangrijkste thema’s worden gevat waarop de wetenschap van waarde kan zijn voor de toezichtpraktijk. De tweede component van de agenda is een organisatorische. De agenda besteed aandacht aan de wijze waarop de komende jaren de dialoog tussen toezichtpraktijk en wetenschap vorm kan krijgen.

Aanpak

Inventarisatie van inhoudelijke thema’s gebeurde in dialoog met relevante actoren in de Inspectieraad en haar omgeving. Daarnaast werden bestaande succesvolle vormen van samenwerking tussen wetenschap en (toezichts)beleid onderzocht. Op basis hiervan werd de Wetenschapsagenda opgesteld. Een aanpak voor een vruchtbare kennisuitwisseling tussen wetenschap en praktijk voor de komende jaren.

Suggesties

Prof. Judith van Erp van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht en prof. Martijn van der Steen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben de ontwikkeling van de Wetenschapsagenda gecoördineerd. Dit in samenspraak met de Inspectieraad en markttoezichthouders.