Inspectieraad

De Inspectieraad bestaat uit de Inspecteurs-generaal en hoofden van de samenwerkende rijksinspecties. Sinds 2007 ontmoet de Inspectieraad elkaar maandelijks en leggen zij een stevige basis voor samenwerking tussen rijksinspecties. 

Hoofdtaken van de Inspectieraad

De Inspectieraad heeft 2 hoofdtaken. De Inspectieraad bevordert dat rijksinspecties hun toezicht uitoefenen in overeenstemming met de principes van goed toezicht. Hieronder vallen onafhankelijk, professioneel, transparant, selectief, slagvaardig en samenwerkend. Een structurele taak. Daarnaast is de raad opdrachtnemer en uitvoerder van besluiten van het kabinet of de eerst verantwoordelijke minister wanneer het gaat om coördinatie en samenwerking bij rijkstoezicht. 

Leden en agendaleden van de inspecties en rijksonderdelen

De onderstaande inspecties maken deel uit van de Inspectieraad.

Leden

 • Agentschap Telecom: Angeline van Dijk
 • Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd: Marina Eckenhausen
 • Inspectie Leefomgeving en Transport: Jan van den Bos (voorzitter)
 • Inspectie van het Onderwijs: Alida Oppers
 • Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed: Barbara Siregar
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Rits de Boer
 • Inspectie Veiligheid Defensie: Wim Bargerbos
 • Inspectie Justitie en Veiligheid: Henk Korvinus
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: Gerard Bakker
 • Staatstoezicht op de Mijnen: Theodor Kockelkoren

Agendaleden

 • Inspecteur-generaal der Krijgsmacht: Frank van Sprang
 • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming: Annemiek van Bolhuis
 • Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie: Peter van der Knaap

Samenwerkingspartners

 • Belastingdienst: Peter Smink
 • Douane: Nanette van Schelven
 • Nederlandse Emissieautoriteit: Mark Bressers