Maatschappelijke context

Het toezicht in Nederland is over het algemeen van goede kwaliteit. Bij internationale contacten en vergelijkingen blijkt vaak dat landen als Nederland en Engeland internationaal vooroplopen in de ontwikkeling van het toezichtvak. Dat is geen reden om achterover te leunen. Het is eerder een aanmoediging om door te gaan met verbeteringen. 

Tussen politiek, beleid, werkveld en burgers

Als rijksinspecties opereren we in het krachtenveld tussen politiek, beleid, werkveld en burgers. Daar spelen soms tegenstrijdige belangen en percepties op. Aan de kant van de burger zien we de beweging die wordt samengevat als 'participatiemaatschappij'. Die van mondige burgers in de rol van consument, ouder of patiënt. Politiek en beleid hebben te maken met incidenten die in de publieke perceptie mede verbonden zijn met het functioneren van toezicht. Daar staat tegenover dat in de werkvelden de hoeveelheid toezicht ter discussie wordt gesteld. Vaak door bedrijven en instellingen die toezicht zien als een rem op maatschappelijke innovatie. Ook zien ze dit vaak als oorzaak van ongewenste administratieve en financiële lasten. Daar klinkt de roep om het toezicht te beperken. Het moet minder en goedkoper.

Thema's waar rijksinspecties mee aan de slag gaan

Binnen deze maatschappelijke context hebben het WRR-rapport 'Toezien op publieke belangen' en de Kabinetsreactie een nieuw toezichtdebat op gang gebracht. De uitkomst hiervan zijn handvatten tot verdere vernieuwing van het toezicht. Het kabinet heeft thema's aangedragen waarop de komende jaren actie van de rijksinspecties verwacht wordt. Hiermee kan goed toezicht worden verwezenlijkt. Hieronder een overzicht van de thema's.

  • Versterking van het reflectieve toezicht
  • Opbrengstgerichte en transparante werkwijzen
  • Op de infrastructuur van een sector toegespitste toezicht
  • Verdere professionalisering 
  • Onafhankelijke positionering