Rijksinspecties werken samen aan datagedreven toezicht

Gebruik van (big) data is hot. Met een verkenning naar het meer en beter gebruiken van data voor toezicht, zet de Inspectieraad het thema nadrukkelijk op de agenda. “Inspecties kunnen veel van elkaar leren”, zegt Marcel Zandvliet, portfoliomanager bij Bureau Inspectieraad.

Steeds meer data beschikbaar

Al ruim een jaar is het thema datagedreven toezicht ‘hot’ bij rijksinspecties. En terecht, vindt Marcel Zandvliet, die in 2016 voor de Inspectieraad een verkenning over het onderwerp uitvoerde.

“Er is steeds meer data beschikbaar, bij de inspecties zelf en in de wereld om ons heen. Denk aan de open data die de overheid op internet beschikbaar stelt, cijfermateriaal van het CBS en online recensies van bedrijven, scholen of zorginstellingen. Ook is er een enorme toename aan methoden om die data te verzamelen, analyseren en presenteren.”

Voordelen van datagedreven toezicht

De voordelen van de datastromen voor het werk van inspecties lijken groot. “Inspecties kunnen met datagedreven toezicht nog gerichter controleren. En zich een beter beeld vormen van de individuen, de sector of het stelsel waarop ze toezicht houden. Daarnaast helpen de nieuwe data-technieken om nog beter goede voorbeelden in kaart te brengen of extra waardevolle rapportages te maken.”

Datagedreven toezicht bij rijksinspecties

Uit de verkenning van Zandvliet blijkt dat alle rijksinspecties wel actief zijn op het vlak van datagedreven toezicht. Maar wat ze daarmee doen en hoeveel ze doen, verschilt.

“Grote inspecties hebben redelijk wat eigen data, maar vaak is de kwaliteit daarvan een probleem. En ze hebben meestal wel capaciteit voor data-analyse, maar analisten en inspecteurs staan vaak verder van elkaar af. Daardoor sluiten de producten van de analyses niet altijd goed aan bij wat in de uitvoering nodig is. Bij kleinere inspecties is vaak juist weinig capaciteit beschikbaar voor analyse en zijn er soms weinig eigen data. Daar staat tegenover dat daar soms weer meer ervaring is opgedaan met het binnenhalen van data en de analyses goed aansluiten bij de uitvoering.”

Conclusie: samenwerken

De conclusies van de verkenning leiden volgens Zandvliet tot één belangrijke aanbeveling: ga meer samenwerken om kennis te delen en samen door te ontwikkelen. “Je ziet dat inspecties nog veel van elkaar kunnen leren”, meent Zandvliet. “Sommigen hebben het management van hun eigen data redelijk op orde, maar doen nog weinig aan analyse. Bij anderen is het juist andersom. Weer anderen doen al veel met data uit externe bronnen, terwijl sommigen nog zoeken naar wat er aan data in de buitenwereld is en naar hoe je dat naar binnen kunt halen. Als je die ervaringen met elkaar uitwisselt, kun je allebei vooruit komen.”

Ontwikkelingen bijhouden

Bovendien staan inspecties volgens Zandvliet voor de uitdaging om op korte termijn grote stappen te zetten om de snelle ontwikkelingen op het gebied van data science en big data bij te kunnen houden. “Dat vereist behoorlijk wat capaciteit én specialistische expertise. Het is zonde als die kennis versnipperd is over alle inspecties. Daarbij is het van belang dat we niet alleen werken aan de ontwikkeling van analysemethodes. We moeten ook aandacht besteden aan bijvoorbeeld datamanagement, het gebruik van externe bronnen en de verbinding met het primaire proces. En natuurlijk aan de juridische en ethische kaders die we hanteren.”

Gatherings

Naast het platform staan tweemaandelijkse bijeenkomsten op het programma. De eerste vindt plaats op donderdag 16 februari 2017. “Tijdens die zogenoemde ‘gatherings’ kunnen medewerkers van inspecties die betrokken zijn bij het datagedreven toezicht aan elkaar laten zien met welke projecten ze bezig zijn, welke vorderingen ze maken en waar ze tegenaan lopen”, legt Zandvliet uit. Zelf gaat hij aan de slag om de contacten tussen inspecties te bevorderen en de samenwerking te zoeken met externe partijen.

“Alles om het datagedreven toezicht bij alle inspecties van de Inspectieraad verder te brengen.”

Online platform

De Inspectieraad gaat in 2017 de samenwerking op het gebied van datagedreven toezicht bevorderen. Via een online platform kunnen medewerkers van de inspecties kennis delen en ervaringen uitwisselen. Daarnaast worden binnen vier aandachtsgebieden allerlei projecten opgestart, om zo stapsgewijs met elkaar te ontwikkelen.