Rijksinspecties en burgers volgens Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman heeft een rapport gepubliceerd over de manier waarop rijksinspecties het burgerperspectief een plek geven in hun werk.

Burgerperspectief inspecties

In het rapport constateert de ombudsman dat de in het onderzoek betrokken inspecties (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie SZW, Inspectie van het Onderwijs en Inspectie voor de Gezondheidszorg) veel waarde hechten aan de borging van het burgerperspectief. Zo wordt op het niveau van dienstverlening en (telefonisch) contact doorlopend aandacht besteed aan de ervaringen, klanttevredenheid en verwachtingen van burgers en zo nodig worden processen en communicatie aangepast. Ook de digitale dienstverlening krijgt veel aandacht met als doel het contact tussen burgers en de inspecties laagdrempeliger te maken. Daarnaast ziet de ombudsman dat bij het bepalen van de onderzoeksprogrammering (meerjarenplannen) uitdrukkelijk aandacht is voor het burgerperspectief. Bij alle inspecties is een ontwikkeling gaande om de buitenwereld meer naar binnen te halen en ook meer zichtbaar te maken wat inspecties doen.

rapport burgerperspectief

Suggesties

Om de borging van het burgerperspectief bij inspecties nog verder te versterken doet de ombudsman een aantal suggesties:

  • Maak gebruik van burgers om de website en communicatie begrijpelijk en toegankelijk te maken en verwachtingen te managen.
  • Koppel burgers actief, zichtbaar en structureel terug wat hun meldingen hebben opgeleverd.
  • Laat aan burgers op een toegankelijke en laagdrempelige manier zien wat de aard en de resultaten zijn van het werk van de Rijksinspecties.
  • Ga door met het gebruik van social media en het praten met burgers bij het opstellen van de onderzoeksprogrammering.

Ervaringen delen

De ombudsman constateert dat alle rijksinspecties al goed op weg zijn met deze suggesties. De ene rijksinspectie is hierbij wel wat verder dan de ander. De ombudsman adviseert de rijksinspecties daarom regelmatig met elkaar in gesprek te gaan om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Dit draagt bij aan een nog betere borging van het burgerperspectief in het werk van de rijksinspecties.
De Inspectieraad neemt de suggesties van de ombudsman ter harte. De raad is voornemens de Nationale ombudsman dit najaar uit te nodigen voor een van zijn vergaderingen, met de bedoeling nader van gedachten te wisselen over conclusies en suggesties van het rapport.