Toezichtagenda 2017-2018

In 2015 ontwikkelden wij als samenwerkende inspecties de Toezichtagenda rijksinspecties 2015-2018. Daarin gaven we aan welke punten we in die jaren zouden oppakken,  zowel individueel als gezamenlijk, om het toezicht verder te ontwikkelen. Dit als respons op de maatschappelijke vraag, de kabinetsreactie op het WRR-rapport Toezien op publieke belangen en de resultaten van de dialoog met onze maatschappelijke omgeving. Inmiddels hebben we de uitvoering van de agendapunten in gang gezet of voltooid. Met nieuwe accenten en thema’s geven we met de Toezichtagenda 2017-2018 onze visie op toezicht en onze blik op de toekomst. Vervolgens geven we aan wat we in de afgelopen periode hebben gedaan in het kader van de Toezichtagenda rijksinspecties 2015-2018.