Discussienotitie Toezicht en private borging

In het voorjaar van 2018 heeft de Inspectieraad in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken zijn programma Innovatie Toezicht toegelicht. De Inspectieraad heeft dit programma gestart om de verschillende ontwikkelingen binnen de rijksinspecties te ondersteunen en met elkaar te verbinden. Enkele van de onderwerpen die in dit programma een plek krijgen hebben te maken met de wijze waarop de vele initiatieven van private borging een rol kunnen spelen in het publiek toezicht. In deze notitie van wetenschapper Martin de Bree wordt eerst stilgestaan bij het begrip private borging en worden vervolgens de verschillende vormen hiervan kort beschreven. Daarna is beschreven hoe inspecties met private borging zouden kunnen omgaan om hun toezicht te optimaliseren.