Wetenschapsagenda Toezicht wordt deel van Nationale Wetenschapsagenda

“We hebben nu belangrijke stappen gezet voor realisering van onze Wetenschapsagenda en zullen de komende maanden het programma verder uitwerken”. Aldus Ronnie van Diemen (IG van IGJ), portefeuillehouder voor dit onderwerp van de Inspectieraad over het besluit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek. De NWO kende onlangs co-financiering toe aan een onderzoeksprogramma rondom toezicht gebaseerd op de Wetenschapsagenda Toezicht.

Onderzoeksprogramma

Het nieuwe onderzoeksprogramma wordt onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het stelt onderzoekers in staat om, in samenwerking met toezichthouders, aan de slag te gaan met de grote kennisvragen rondom toezicht. Het programma loopt vier jaar. In de komende maanden wordt de vormgeving van het programma nog verder uitgewerkt door de Inspectieraad en de andere betrokken partijen.   

De Wetenschapsagenda Toezicht

De Wetenschapsagenda Toezicht is in 2018 ontwikkeld op initiatief van de Inspectieraad, in samenwerking met andere (markt)toezichthouders en wetenschappers.  Het doel van de agenda is het verstevigen van de verbinding tussen toezicht en wetenschap. Ook wil de agenda bevorderen dat toezichthouders gezamenlijk kennis over toezicht ontwikkelen en delen. Veel toezichtvragen zijn immers niet domeingerelateerd, maar hebben betrekking op het ‘vak’ van toezicht.

Het Nationale Wetenschapsprogramma (NWA) rond toezicht

Het onderzoeksprogramma sluit aan op de doelen van de Nationale Wetenschapsagenda:

  • Onderzoekers wordt gevraagd om multidisciplinair te werk te gaan;
  • In de onderzoeken is aandacht voor de verbinding van fundamentele kennis met praktisch toepasbare inzichten;
  • Onderzoek wordt gedaan in nauwe verbinding met de praktijk. Eenentwintig publieke toezichthouders (rijksinspecties en markttoezichthouders) dragen het programma gezamenlijk.

Doel is om wetenschappelijke doorbraken te realiseren en maatschappelijke opgaven op te lossen. Daarvoor zijn 25 NWA-routes ontwikkeld. Het onderzoeksprogramma sluit aan bij meerdere van die routes. De belangrijkste daarvan is de NWA-route ‘Op weg naar veerkrachtige samenlevingen’. Ook zijn er duidelijke raakvlakken met routes als ‘Conflict en coöperatie’ en ‘Big data’.