Staatssecretaris reageert op brieven Inspectieraad

In een brief aan de Kamer, reageert staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) op de twee brieven die de Inspectieraad vorig jaar aan hem stuurde. Daarin doet de Inspectieraad voorstellen om de onafhankelijkheid van de inspecties beter te waarborgen. Knops geeft aan dat een inhoudelijk weging van deze voorstellen moet wachten op de brede evaluatie van de kaders van organisaties op afstand die momenteel plaatsvindt. Wel zal BZK binnenkort gesprekken starten over de financiering en governance van inspecties.

Drie voorstellen

Afgelopen jaar heeft de Inspectieraad twee keer bij de staatssecretaris van BZK aandacht gevraagd voor de onafhankelijke positie van rijksinspecties (klik daarvoor hier). Op 3 februari heeft de staatssecretaris een brief aangeboden aan de Tweede Kamer waarin hij hierop reageert. Daarin behandelt hij de drie belangrijkste voorstellen van de Inspectieraad: maak een Wet op de rijksinspecties om de onafhankelijke positie van inspecties steviger te borgen; zorg dat de inspecties binnen het aan hen toegewezen budget zelf de prioriteiten in het toezicht kunnen bepalen; en ontwikkel nieuwe afspraken over de onderlinge relatie tussen inspecties en ministeries, waarbij de beleidsonderdelen van de ministeries niet langer de rol van opdrachtgever in de richting van inspecties vervullen.

Brede evaluatie

De staatssecretaris wijst er in zijn brief op dat er momenteel een brede evaluatie uitgevoerd wordt van de kaders voor organisaties op afstand. Naast de positionering van inspecties gaat het daarin ook om de positionering van planbureaus, zelfstandige bestuursorganen en andere overheidsdiensten met een zekere afstand tot de beleidsvorming. De voorstellen van de Inspectieraad zullen in die bredere evaluatie meegenomen worden.

Gesprekken

Wel worden alvast enkele onderdelen nader uitgewerkt. Het ministerie van BZK zal samen met het ministerie van Financiën verkennende gesprekken voeren met inspecties en vakministeries over de onderlinge spelregels en dynamiek rondom de financiering van inspecties. Ook kondigt de staatssecretaris aan dat hij graag in gesprek gaat met de Inspectieraad over de ideeën voor een nieuw governancemodel. En tot slot wil hij het toezicht nadrukkelijker betrekken bij lopende discussies over het samenspel tussen politiek, beleid en uitvoering.

Close-up van staatssecretaris Knops
Beeld: Sebastiaan ter Burg