Veel waardering voor bijdragen Inspectieraad tijdens Notaoverleg Tweede Kamer

Het Notaoverleg van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van Pieter Omtzigt en de aanstaande wet op de rijksinspecties van maandag 12 juni verliep positief. Er is duidelijk sprake van een gedeelde urgentie om de onafhankelijk van de rijksinspecties wettelijk stevig te borgen.

Aan het overleg namen zes woordvoerders deel, te weten Inge van Dijk (CDA), Ernst Boutkan (Volt), Renske Leijten (SP), Martin Bosma (PVV), Chris Simons (VVD), en Joost Sneller (D66). Pieter Omtzigt beantwoordde hun vragen over zijn Initiatiefnota en minister Hanke Bruins Slot beantwoordde vragen over de kabinetsreactie op de Initiatiefnota. Aanwezigen verwezen veelvuldig naar de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen en die van de Inspectieraad.

Enige beweging , binnen grenzen

De minister bleef in haar beantwoording binnen de kaders van de kabinetsreactie. Wel gaf ze aan dat wat haar betreft straks alleen in echt uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van de bepalingen in de kaderwet. Ook wil ze serieus bestuderen in hoeverre inspecteurs-generaal hun signalen over ernstige misstanden direct kunnen agenderen bij het kabinet als zij geen gehoor vinden bij hun eigen minister. Ze zegde toe over dit punt vóór de start van de internetconsultatie over het wetsontwerp en het herfstreces een Voortgangsbericht naar de Kamer te sturen. Er werden drie moties ingediend tijdens het overleg. Een motie van Inge van Dijk over het instellen van collegiaal bestuur, en twee moties door Renske Leijten. Haar eerste motie gaat over het opheffen van het verschil tussen privaat- en publiekrechtelijk toezicht, en haar tweede motie over het overnemen van de aanbevelingen van de Inspectieraad, deze waar mogelijk onderdeel te maken van de aankomende Wet en in afwachting van die Wet nu al “materieel toe te staan.” Stemming over de moties vindt dinsdag 13 of donderdag 15 juni plaats.

Discussiepunten

Anders dan de Inspectieraad en Pieter Omtzigt, wil de minister de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid voor de ministers behouden, zij het in geclausuleerde vorm. Over de wijze van goedkeuren van het werkplan van de rijksinspecties wilde de minister nog geen standpunt innemen. De interne discussie binnen het kabinet daarover is nog niet afgerond.