Voorstel Wet op de rijksinspecties volgend jaar december naar Raad van State

Het Kabinet onderstreept het belang van onafhankelijk toezicht en werkt daarom aan de totstandkoming van een Wet op de rijksinspecties zoals die ook in het coalitieakkoord is aangekondigd. Daarom zal nog dit jaar hierover een Hoofdlijnenbrief naar de Tweede Kamer gaan. In december 2023 gaat dan een wetsvoorstel naar de Raad van State. Dit blijkt uit de Brede evaluatie van de organisatiekaders van het Rijk die de minister van Binnenlandse Zaken afgelopen vrijdag naar de Kamer stuurde.

foto van een hamer met 2 wetsboeken

Opvattingen Inspectieraad betrokken

Naast de bepalingen uit de huidige Aanwijzingen inzake de rijksinspecties, komen er in de wet onder meer bepalingen over het werkprogramma, de financiering en het contact tussen inspectie en parlement.

De meest recente brief van de Inspectieraad over dit onderwerp zal worden betrokken in het proces. Dat geldt ook voor de initiatiefnota van Kamerlid Omtzigt over versterking van onafhankelijk toezicht. En voor drie moties (nr 1009, 1013 en 1014) die de Tweede Kamer aannam over de verhouding tussen minister en inspectie in het algemeen en de wettelijke waarborging van de onafhankelijkheid  van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD).

Betrokkenheid bij wetsproces

Uiteraard volgt de Inspectieraad het wetgevingstraject op de voet en hij zal zijn visie op goed toezicht en de wettelijke borging daarvan blijven inbrengen. De rijksinspecties zijn ook als afzonderlijke rijksorganisaties betrokken bij de interdepartementale voorbereiding en uitwerking van het wetsvoorstel.

Overige acties

De Brede evaluatie is overigens aanleiding voor meer acties dan alleen de Wet op de rijksinspecties. Zo gaat het kabinet ook aan de slag met de ontwikkeling van een eenduidig begrippenkader rond organisaties op afstand, de herziening van de Regeling agentschappen en de herziening van het Stichtingenkader.