Samenwerkingsovereenkomst Inspectieraad 2022

De rijksinspecties hebben tot taak om publieke belangen zoals veiligheid en de kwaliteit van publieke dienstverlening te borgen. Hiervoor houden zij toezicht en handhaven zij de relevante wet- en regelgeving. Zij hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband - de Inspectieraad - waarin zij in gezamenlijkheid vormgeven aan de betekenis en positie van toezicht (zowel maatschappelijk als binnen de nevengeschikte keten beleid – uitvoering – toezicht), de kwaliteit van toezicht en de innovatie van toezicht. Rijksbeleid zoals de kaderstellende visies op toezicht (2001, 2005) en de aanwijzingen van de minister-president inzake de rijksinspecties (2016) en wetenschappelijke publicaties zoals het WRR rapport ‘Toezien op publieke belangen’ (2013) zijn gemeenschappelijke ijkpunten.

ARTIKELEN

Artikel 1: De Inspectieraad

Er is een raad van Inspecteurs-generaal en Hoofden van de rijksinspecties, hierna te noemen: de Inspectieraad.

Artikel 2: Taken en verantwoordelijkheden van de Inspectieraad

 1. De Inspectieraad is het verband voor de aansturing en vormgeving van de samenwerking tussen de rijksinspecties en voor de gezamenlijke behartiging van het publieke belang van goed toezicht.
 2. De Inspectieraad bevordert en/of coördineert de gezamenlijke vormgeving van de betekenis en positie van toezicht, de kwaliteit van toezicht en de innovatie van toezicht en draagt dit actief uit.

Artikel 3: Samenstelling van de Inspectieraad

1. De Inspectieraad kent leden en geassocieerd leden.

2. Organisaties

 • met toezicht op naleving van wet- en regelgeving en/of op uitvoering van (semi-) publieke taken als kerntaak
 • die onderdeel zijn van een departementale organisatie en vallen binnen het kader van de ministeriële verantwoordelijkheid
 • en op wie de aanwijzingen van de minister-president betreffende de rijksinspecties (of opvolger daarvan) van toepassing zijn
  kunnen lid zijn van de Inspectieraad.

3. De Inspectieraad kent op het moment van ondertekening van deze overeenkomst de volgende organisaties als lid:

 • Het Agentschap Telecom
 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • De Inspectie Justitie en Veiligheid
 • De Inspectie Leefomgeving en Transport
 • De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
 • De Inspectie van het Onderwijs
 • De Inspectie Veiligheid Defensie
 • De Nederlandse Arbeidsinspectie
 • De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
 • Het Staatstoezicht op de Mijnen

4. Overheidsorganisaties op rijksniveau die op grond van artikel 3.2 geen lid kunnen worden van de Inspectieraad maar wel in een vergelijkbare positie substantiële toezichttaken uitvoeren en voor de Inspectieraadleden een relevante partner zijn, kunnen geassocieerd lid zijn van de Inspectieraad.

5. De volgende organisaties zijn op het moment van ondertekening van deze overeenkomst geassocieerd lid van de Inspectieraad:

 • De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 • Directoraat Generaal Belastingdienst
 • Directoraat Generaal Douane
 • De Inspecteur Generaal der Krijgsmacht
 • De Nederlandse Emissieautoriteit

6. Organisaties die als lid of geassocieerd lid willen toetreden tot de Inspectieraad kunnen daartoe een verzoek indienen. Over dat verzoek wordt besloten in de Inspectieraad.

7. Elk lid en geassocieerd lid kan deelname aan de Inspectieraad en aan onderhavige samenwerkingsovereenkomst schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden vóór het einde van een kalenderjaar.

8. Vertegenwoordigers van andere (rijks-)organisaties of organisatieverbanden kunnen op uitnodiging in een consulterende rol in de Inspectieraad participeren. Op het moment van ondertekenen van deze overeenkomst zijn dat o.a.:

 • Het SGO, i.c. de portefeuillehouder(s) toezicht
 • Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties i.c. DGOO
 • De Algemene Rekenkamer
 • De Raad van State
 • De Nationale Ombudsman

9. Naast hiervoor genoemde organisaties onderhoudt de Inspectieraad contact en werkt waar mogelijk samen met andere organisaties en organisatieverbanden die een actieve rol spelen in overheidstoezicht.

Artikel 4: Taken en verantwoordelijkheden van de leden en geassocieerd leden van de Inspectieraad

 1. De leden en geassocieerd leden van de Inspectieraad binden zich binnen hun mogelijkheden aan de besluitvorming binnen de Inspectieraad.
 2.  Zij leveren daartoe tijdig de gevraagde capaciteit en draagvlak.

Artikel 5: Werkwijze en inrichting

 1. De Inspectieraad werkt op basis van een door de Inspectieraad vastgesteld meerjarenperspectief en een daarvan afgeleid jaarwerkplan, inclusief financieel plan. Het jaarwerkplan wordt gepubliceerd.
 2. De inspectieraad stelt een kort jaarverslag op waarin gerapporteerd wordt over de activiteiten, resultaten en financiën. Het jaarverslag wordt gepubliceerd.
 3. De leden en geassocieerd leden van de Inspectieraad kiezen elke twee jaar uit hun midden een voorzitter. Het voorzitterschap rouleert. De voorzitter treedt op als eerste woordvoerder namens de Inspectieraad.
 4. De Inspectieraad kent een Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter van de Inspectieraad en maximaal drie leden. De Inspectieraad benoemt uit zijn midden de leden van het Dagelijks Bestuur voor een termijn van twee jaar.
 5. De Inspectieraad benoemt uit zijn midden portefeuillehouders voor gezamenlijke programma’s of projecten. Deze portefeuillehouders zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering en voortgang van deze programma’s of projecten. Zij leggen daarover verantwoording af aan de Inspectieraad.

Artikel 6: Algemeen secretaris en Bureau Inspectieraad

 1. De Inspectieraad en het Dagelijks Bestuur worden ondersteund door een algemeen secretaris. De algemeen secretaris neemt deel aan de beraadslagingen van de Inspectieraad en het Dagelijks Bestuur.
 2. De algemeen secretaris geeft leiding aan het Bureau Inspectieraad.
 3. Het Bureau heeft tot taak het opstellen en uitvoeren van het jaarwerkplan en het bieden van inhoudelijke, secretariële en facilitaire ondersteuning aan de Inspectieraad, het Dagelijks Bestuur en de portefeuillehouders van programma’s en projecten.
 4. De algemeen secretaris legt verantwoording af voor het functioneren van het Bureau Inspectieraad aan de voorzitter van de Inspectieraad.

Artikel 7: Financiën

 1. De Inspectieraad stelt jaarlijks een begroting vast. Vanuit deze begroting worden de gezamenlijke programma’s en projecten gefinancierd evenals de kosten van de Inspectieraad en zijn ondersteuning.
 2. De begroting wordt samengesteld uit jaarlijkse bijdragen van de leden en geassocieerd leden van de Inspectieraad. De hoogte van de bijdragen vloeit voort uit een jaarlijks vast te stellen verdeelsleutel die deels is gebaseerd op de formatieve omvang van de deelnemende organisaties zoals blijkt uit de departementale begrotingen.
 3. De algemeen secretaris is namens de Inspectieraad en binnen de door de Inspectieraad vastgestelde begroting bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen (budgethouder). De algemeen secretaris draagt zorg voor het financiële beheer en legt daarover verantwoording af aan de voorzitter van de Inspectieraad.

Artikel 8: Looptijd, evaluatie en publicatie

 1. Deze samenwerkingsovereenkomst treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2022 en wordt aangegaan tot wederopzegging door de ondertekenende organisaties.
 2. De Inspectieraad evalueert iedere drie jaar na ondertekening van deze overeenkomst de structuur, werkwijze, organisatie en inhoudelijke samenwerking. Indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft wordt deze overeenkomst aangepast.
 3. Na ondertekening en inwerkingtreding van deze samenwerkingsovereenkomst wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant.