Factsheet Programma Top Toezichthouders

In het Programma Top Toezichthouders (PTT) doe je een stapje terug uit de dagelijkse praktijk van het managen van toezicht. Niet de organisatie en de werkwijzen van jouw eigen toezichtorganisatie staan centraal, maar de gemeenschappelijke, sector overstijgende kenmerken van ‘het’ toezicht en ‘de’ toezichtorganisaties, waaronder rijksinspecties en markttoezichthouders. In zes maanden tijd kom je een aantal malen bijeen met collega-bestuurders-directeuren die net als jij relatief nieuw zijn in het toezichtveld. Tijdens deze dagen staan thema’s centraal die oproepen tot reflectie, zoals maatschappelijke veranderingen en de impact daarvan op inspectietoezicht, de verschillende functies van toezicht in relatie tot publiek vertrouwen en de (onafhankelijke en onpartijdige) positie van inspecties. Naast de gezamenlijke sessies ga je tenminste twee keer met een collega bestuurder mee op pad. De gezamenlijke bijeenkomsten en inspectiebezoeken met collega’s uit een andere toezichtorganisaties verdiepen jouw kennis van het toezicht en geven beter zicht op jouw eigen positie, wensen en mogelijkheden als professionele bestuurder binnen het toezicht.

Voor wie is het bestemd?

Het programma is bestemd voor de startende hoogste leidinggevenden bij de rijksinspecties (schaal 16-19) en de laag daaronder, voor zover het om strategische functies gaat. Op termijn kan het programma open worden gesteld voor startende bestuurders en directeuren binnen het markttoezicht. We vragen de deelnemer open te staan voor verkennende ontmoetingen en uitwisselingen met andere inspectiediensten en toezichtorganisaties. En we verwachten dat de deelnemer de eigen werkpraktijk in relatie tot de werkwijzen van andere inspecties en toezichthouders, wil onderzoeken.

Hoe ziet het leertraject er uit?

Praktische informatie

 • Duur
  Gezamenlijke sessies in totaal 8 dagdelen, met een doorlooptijd van 6 maanden.
  Aanvullende leeractiviteiten ca. 6 dagdelen.
  Totaal 14 dagdelen.
 • Data gezamenlijke sessies
  Startbijeenkomst: 26 januari 2022, één (mid)dagdeel.
  1e 24-uurtje: 16 en 17 maart, drie dagdelen, met overnachting (van 12.00 – 12.00 uur).
  2e 24-uurtje: 24 en 25 mei, drie dagdelen, met overnachting (van 12.00 – 12.00 uur).
  Slotbijeenkomst: 23 juni, één (mid)dagdeel met afsluitende netwerkbijeenkomst.
 • Locaties
  Start- en slotbijeenkomst: Zwaluwenberg Hilversum. De 24- uurtjes n.t.b. in het midden van het land.
 • Groepsgrootte
  ca. 12 deelnemers
 • Begeleiding
  Het programma wordt begeleid door Bart Hoitink, voormalig IGK. Hij heeft ruime ervaring in het vakgebied, kent de Haagse wereld, heeft statuur en kan groepen begeleiden. Hij wordt aangevuld door een leerbegeleider (v/m), die ruime ervaring heeft met leerbegeleiding van rijksambtenaren in de hogere managementlagen. Programmaleider en leerbegeleider zijn samen met de Academie voor Toezicht (AvT) verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding en uitvoering van het programma en de begeleiding van de deelnemers.
 • Literatuur
  n.t.b.

Opzet

Intakegesprek

Voorafgaand aan de plenaire sessies vindt een individueel intakegesprek plaats, bedoeld om verwachtingen af te stemmen en eigen vraagstukken te bespreken. Tijdsbeslag: 1 uur.

Het programma kent vier gezamenlijke sessies:

 1. In de eerste sessie (startbijeenkomst) krijg je een inleiding waarin het speelveld van het toezicht in kaart wordt gebracht. Verder is deze sessie er vooral op gericht de eigen vraagstukken, dilemma’s en aandachtspunten van de deelnemers met elkaar te delen en in interactie te verhelderen. De opbrengst van deze bijeenkomst is input voor het inhoudelijk aanscherpen van het vervolg.
 2. en 3. De tweede en derde bijeenkomst zijn zogeheten 24-uurtjes: vanaf de lunch tot en met de lunch de volgende dag, met een overnachting. Rekening houdend met de opbrengst van de startbijeenkomst wordt in de tweede en derde bijeenkomst verdieping gezocht op gedeelde thema’s, zoals maatschappelijke veranderingen en toezicht, de functies van toezicht in relatie tot publiek vertrouwen, de (onafhankelijke en onpartijdige) positie van inspecties en de behoefte aan en roep om transparantie, kwaliteitsborging en verantwoording. Maar ook onderwerpen die op het snijvlak van strategisch en tactisch/operationeel niveau liggen, zoals innovaties in het toezicht, (internationale) juridische kaders rond en voor toezicht en professionalisering van toezichthouders, kunnen aan de orde komen. Verdieping wordt gezocht door reflectie door deelnemers; reflectie op een individuele of collectieve praktijksituatie, reflectie op een werkbezoek of inhoudelijke reflectie op een onderwerp. Verdieping wordt verder gezocht door inleidingen/ bijdragen van deskundigen, waarna discussie volgt. Ook wordt verdieping gezocht op het individuele leren, gestuurd door de eigen leeragenda en begeleid door de leerbegeleider.
 1. De vierde bijeenkomst (slotbijeenkomst) staat in het teken van oogsten: de deelnemers presenteren op een eigen wijze hun bevindingen. Denk aan: een essay, film, blog, presentatie, etc. Het programma sluit af met een netwerkbijeenkomst met IG’s en andere bestuurders.

Aanvullende leeractiviteiten tussen de gezamenlijke sessies door

Tijdens de startbijeenkomst worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld stages bij elkaars organisaties, een kennisbijeenkomst over een cruciaal thema of een interviewronde met interessante gesprekspartners. Deze activiteiten kunnen gericht zijn op wetenschappelijke of vakmatige verdieping, of op het vergroten van inzicht in de praktijk.

Wat is de opbrengst voor de deelnemer?

Je bouwt een netwerk op met collega’s in vergelijkbare rollen in diverse toezichtorganisaties. De gezamenlijke bijeenkomsten in combinatie met (inspectie)bezoeken met collega’s uit een andere toezichtorganisatie, verdiepen jouw competenties op het terrein van toezicht en geven beter zicht op jouw eigen positie, wensen en mogelijkheden als bestuurder in het toezicht. Je bent je bewust van overeenkomsten en verschillen tussen jouw eigen toezichtorganisatie en die van de andere deelnemers en je ontwikkelt ideeën, praktische kennis en toepassingen om jouw eigen toezichtorganisatie te doorgronden en te beïnvloeden. Tijdens het traject werk je aan verschillende bekwaamheden.

Je kunt:

 • vanuit diverse perspectieven gehele systemen overzien, inzicht ontwikkelen in het krachtenveld rondom toezicht.
 • gemeenschappelijke, generieke vraagstukken van het Nederlandse toezicht en de rijksinspecties / markttoezichthouders verwoorden en uitdragen.
 • een heldere en onderbouwde actuele visie op toezicht en toezicht ontwikkeling verwoorden.
 • reflecteren op ‘het gezicht’ van toezicht; identiteit, reputatie en beeldvorming.
 • reflecteren op de eigen professionele ontwikkeling, op aannames en waarden van jezelf als bestuurder en van een toezicht organisatie.
 • op en in het werk van de bestuurder toezicht professionele verbindingen leggen binnen en tussen in de inspectie(s) en andere toezichthouders.

Wat is de opbrengst voor de organisatie?

Gedurende het traject wissel je met collega’s uit andere toezichtorganisaties kennis, kunde en werkervaringen uit op het gebied van begrippen, methoden en waardes binnen het Nederlandse toezicht. Je maakt daarbij gebruik van de praktijk- en sector overstijgende begrippen, inzichten, theorieën en methoden die jij aangereikt krijgt in het traject. Je verrijkt jouw eigen praktijkervaring en vergroot zo de professionele bekwaamheid binnen jouw organisatie en het vakmanschap om samenwerking en reflectie te optimaliseren binnen het toezicht.

Hoe kun je je aanmelden?