Internationale samenwerking inspecties

De Inspectieraad is sinds 2013 betrokken bij de werkzaamheden van de OESO op het gebied van toezicht. In 2014 heeft OESO haar principes voor goed toezicht vastgesteld. Door de internationalisering en Europese eenwording is grensoverschrijdende samenwerking en grensoverschrijdend toezicht van belang. De rijksinspecties vertalen deze naar de Nederlandse situatie. Ook vormen de principes een goede basis voor internationale uitwisseling en samenwerking.

Nationale samenwerking inspecties

Op nationaal niveau is in onze domeinen sprake van goed toezicht en samenwerking. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de principes uit de Kaderstellende visie op Toezicht. Het gaat niet alleen om samenwerking tussen inspecties maar ook om samenwerking met beleid. 

Internationale samenwerking

Weer een volgende stap is het ontwikkelen van goed toezicht en samenwerking op Europees niveau. De rijksinspecties zetten zich hiervoor in. Dit betekende onder andere dat de Inspectieraad tijdens het Nederlandse EU voorzitterschap op 23 februari 2016 in Amsterdam een internationale conferentie organiseerde. Het thema was toezicht in een Europa zonder grenzen. De conferentie had een agenderend karakter met als uitgangspunt de kracht van goede regelgeving en goed toezicht voor het economisch en maatschappelijk verkeer. In de huidige open markt is grensoverschrijdend toezicht noodzakelijk. Uiteenlopende juridische regimes, slecht handhaafbare regelgeving en gebrekkig toezicht kunnen een negatief effect hebben op het economisch verkeer.