Over de Inspectieraad

De Inspectieraad is het samenwerkingsverband van de rijksinspecties met daarin een belangrijke rol voor de inspecteurs-generaal. Met elkaar leggen de deelnemende organisaties een stevige basis voor onderlinge samenwerking: samen sterk voor toezicht. De Inspectieraad bevordert dat rijksinspecties hun toezicht uitoefenen in overeenstemming met de principes van goed toezicht. Hieronder vallen onafhankelijk, professioneel, transparant, selectief, slagvaardig en samenwerkend. Een structurele taak. De raad bestaat sinds 2007. 

Leden en geassocieerd leden

De leden van de Inspectieraad zijn de rijksinspecties. Dit zijn: alle rijksorganisaties met toezicht als kerntaak, die onderdeel van een ministerie en onafhankelijk zijn.

Naast deze rijksinspecties nemen ook andere organisaties deel aan de Inspectieraad, de geassocieerd leden. Zo kunnen rijksorganisaties die in het toezichtsvak werken en zich langdurig willen verbinden aan de Inspectieraad, maar niet helemaal voldoen aan de criteria, toch volledig meedoen, ook al zijn ze geen rijksinspectie. Ze nemen deel aan de verschillende programma’s, projecten, de Academie voor Toezicht, werkgroepen, vergaderingen en bijeenkomsten zoals het Toezichtfestival en delen daarmee in de opbrengsten.

De leden

De geassocieerd leden

Een groep van ongeveer 20 mannen en vrouwen staat voor een statig gebouw en kijkt recht de camera in.

De Inspectieraad op werkbezoek in Arnhem, 23-24 april 2024

Werkgroepen

De Inspectieraad stelt zichzelf ten doel om het instituut toezicht en in het bijzonder het inspectietoezicht continu te versterken en verbeteren. Dat doet de raad door bij te dragen aan de gedachtevorming en beleidsontwikkeling op het toezichtsterrein, zoals over de onafhankelijkheid en positionering van toezicht, het gezag van en het vertrouwen in toezichthouders en digitalisering. Op dit moment werken diverse werkgroepen aan de uitwerking op specifieke thema’s. Deze werkgroepen bestaan uit inspecteurs-generaal, ondersteund door Bureau Inspectieraad.

  • Governance & Financiering werkt de uitgangspunten voor de gewenste samenwerkingsrelatie uit met beleidsdepartementen en uitvoeringsorganisaties. En begeleidt het wetstraject Wet op de rijksinspecties, in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Financiën. De werkgroep bestaat uit Wim Bargerbos (IG IVD), Rits de Boer (IG NLA) en Theodor Kockelkoren (IG SodM).

            Contactpersoon: Pieter Welp pieter.welp@inspectieraad.nl 

  • Externe oriëntatie wil de reflectieve functie van inspecties verbreden in de richting van de samenleving, naast de reguliere reflectie naar bewindspersonen en beleidsambtenaren. De werkgroep concentreert zich daarbij op ontwikkelingen die voor meerdere inspecties relevant zijn. Deelnemers zijn Bart Snels (IG IBTD), Theodor Kockelkoren (IG SodM) en Wim Bargerbos (IG IVD). 

           Contactpersoon: Jan van Dommelen jan.van.dommelen@inspectieraad.nl 

  • Digitalisering richt zich op de toepassing van digitale ontwikkelingen in het toezicht én het monitoren van mogelijke gevolgen van digitale ontwikkelingen in en voor het toezicht. De focus ligt daarbij op vier onderwerpen: toezicht op AI, toezicht met AI, cybersecurity en databewustzijn. Leden zijn Angeline van Dijk (IG RDI), Mark Bressers (NEa) en Olaf Andersen (IOE). 

            Contactpersoon: Jan Willem Zevenhuizen janwillem.zevenhuizen@inspectieraad.nl

  • Academie voor Toezicht  concentreert zich op de verdere professionalisering en ontwikkeling van het toezichtvak. Leden zijn Marina Eckenhausen (IG IGJ) en Annemiek van Bolhuis (Bestuursvoorzitter ANVS).

            Contactpersoon: Ytzen Renema ytzen.renema@inspectieraad.nl 

Bureau Inspectieraad

Bureau Inspectieraad (BIR) vervult in opdracht van de Inspectieraad de rol van regisseur, aanjager, monitor, informatiemakelaar, verbinder en uitvoerder. 

Missie

Bureau Inspectieraad voedt en verbindt de werkzaamheden van de Inspectieraad en de daarin samenwerkende organisaties en draagt daarmee bij aan goed toezicht.

Een groep van 15 mensen kijkt staand naast elkaar de fotograaf aan
De medewerkers van het Bureau Inspectieraad, juni 2024, van links naar rechts: Ester Nieuwhuis, Vania Mohamed-Hoesein, Yvonne Verzijden, Jane van 't Hoff, Jan Willem Zevenhuizen, Karen Brouwer, Pieter Welp, Hadewych van Kempen, Hansje Hooghiemstra, René Prop, Sanne Slegtenhorst, Ramon Verbrügge, Ytzen Renema, Jan van Dommelen (Niet op de foto: Jacqueline van Beek, Emma Coppieters, Moenie Somaroe)