Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

SodM houdt toezicht op veiligheid, niet alleen toezicht vanuit een technisch perspectief, maar neemt ook nadrukkelijk maatschappelijke belangen mee. Veiligheid omvat behalve de kans op overlijden als gevolg van calamiteiten ook de nadelige gevolgen van mijnbouwactiviteiten voor mensen zoals langdurige stress en gezondheidsklachten en schade die wordt toegebracht aan zaken.

Missie

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst.

Werkvelden

Gasnetten; Gaswinning Groningen; Geothermie; Voormalige steenkoolwinning; Olie- en gaswinning; Ondergrondse opslag; Windenergie op zee; Zoutwinning.

Facts & figures

  • Moederdepartement: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Oprichtingsdatum: 1810
  • Inspecteur-generaal: Theodor Kockelkoren

Prioriteiten & relevante beleidsdossiers

SodM prioriteert risicogestuurd en zet een belangrijk deel van haar toezichtcapaciteit in op de grootste risico’s. SodM prioriteert in 2021 ook een aantal activiteiten die de impact, kwaliteit en effectiviteit van het toezicht verder verbeteren.

SodM adviseert de minister over besluiten voor zover deze betrekking hebben op veiligheid van de energietransitie. Dit gaat onder andere over geothermie, transport en opslag van waterstof en opslag van CO2.

Toenemende aandacht vanuit de maatschappij zorgt ervoor dat SodM milieu prominenter oppakt. SodM heeft geconstateerd dat zij haar wettelijke taken onvoldoende kan uitvoeren. De komende jaren zal daarom een inhaalslag gemaakt worden.

SodM adviseert de minister over de afbouw van de gaswinning in Groningen. SodM rapporteert over de voortgang van de versterking en zal ook adviseren en toezien op de benodigde nazorg in relatie tot de sluiting van het Groningengasveld.

Daarnaast werkt SodM intensief met DG K&E aan de herinrichting van het vergunningenproces mijnbouw en het vormgeven van een constructieve werkrelatie tussen beleid, vergunningverlening en toezicht.