Rijksinspecties

De rijksinspecties werken samen op tal van werkvelden. Dit doen ze voor een effectiever optreden en beter toezicht houden. Daardoor kunnen ze publieke belangen zoals voedselveiligheid of een schoon milieu beter waarborgen. Verder gaan ze een onnodige stapeling van inspecties tegen.  

Overzicht samenwerkende rijksinspecties

We werken samen met elkaar en ook steeds meer met lokale en regionale toezichthouders. Die samenwerking kan vele vormen aannemen. Van samen een risicoanalyse uitvoeren en gegevens uitwisselen tot een jaarplan opstellen met toezichtactiviteiten en samen inspectiebezoeken afleggen. In de interactieve presentatie Het inspectielandschap van Nederland zijn de kerngegevens van de rijksinspecties kort en bondig bij elkaar gebracht. 

Toezicht Sociaal Domein

Een goed voorbeeld van onderlinge samenwerking is Toezicht Sociaal Domein. Een samenwerkingsprogramma van 4 rijksinspecties. Ze zijn verantwoordelijk voor zowel het toezicht op de kwaliteit van de uitvoering door de onder toezicht staande organisaties (via sectoraal toezicht), als voor de kwaliteit van de samenwerking van de onder toezicht staande organisaties (via samenwerkend toezicht).

De 4 inspecties die binnen TSD samenwerken zijn:

  • de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
  • de Inspectie van het Onderwijs;
  • de Inspectie Justitie en Veiligheid;
  • en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.