Samenwerkende rijksinspecties

Over de rijksinspecties

De rijksinspecties werken samen op tal van werkvelden. Dit doen ze voor een effectiever optreden en beter toezicht houden. Daardoor kunnen ze publieke belangen zoals voedselveiligheid of een schoon milieu beter waarborgen. Verder gaan ze een onnodige stapeling van inspecties tegen.  

Overzicht samenwerkende rijksinspecties

We werken samen met elkaar en ook steeds meer met lokale en regionale toezichthouders. Die samenwerking kan vele vormen aannemen. Van samen een risicoanalyse uitvoeren en gegevens uitwisselen tot een jaarplan opstellen met toezichtactiviteiten en samen inspectiebezoeken afleggen. Op deze pagina vind je links naar de verschillende rijksinspecties.

Samenwerkend Toezicht Jeugd/ Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD)

Een goed voorbeeld van zo'n samenwerking is Samenwerkend Toezicht Jeugd/ Toezicht Sociaal Domein. Vijf rijksinspecties die taken hebben op het gebied van jeugd werken zijn in 2012 samengevoegd tot één noemer. In 2015 is dit nog verder uitgebreid. Niet alleen de jeugd, maar ook de kwetsbare burger staat centraal in hun onderzoeken. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de verantwoordelijke staatssecretaris

De vijf inspecties die binnen STJ/TSD samenwerken zijn:

  • de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
  • de Inspectie van het Onderwijs;
  • de Inspectie Jeugdzorg;
  • de Inspectie Veiligheid en Justitie;
  • en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.