Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De ILT werkt aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Specifiek voor toezicht op de leefomgeving: Afval; Autoriteit woningcorporaties; Consumenteninformatie; Milieu; Visserij; Vuurwerk en explosieven; Water, bodem en legionella; Risicovolle bedrijven en activiteiten. Specifiek voor toezicht op transport: Binnenvaart; Bus; Luchtvaart; Rail; Taxi; Vervoer gevaarlijke stoffen; Vrachtwagen; Zeescheepvaart

Facts & figures

  • Moederdepartement: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ILT verricht ook werk voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
  • Oprichtingsdatum: 2012. Voorgangers: de VROM-inspectie en Inspectie Verkeer en Waterstaat.
  • Inspecteur-generaal: Mattheus Wassenaar

Prioriteiten & relevante beleidsdossiers

Het werk van de ILT is veelomvattend en vaak complex. Dat betekent dat de ILT niet alles kan doen. De ILT zet de schaarse capaciteit en middelen daarom vooral dáár in waar de meeste risico’s optreden en waar toezicht en handhaving de meeste schade aan de samenleving kan voorkomen. Elk jaar geeft de ILT in een geactualiseerd Meerjarenplan (MJP) aan waarop de ILT prioriteert. Het MJP bevat ook het jaarwerkplan van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Programma’s in het Meerjarenplan 2020-2024 (actualisering 2021): Minder broeikasgassen, Duurzame producten, Bodem, Juiste verwerking afvalstoffen, Slim en veilig goederenvervoer over de weg, Schoon schip, Veilig en duurzaam Schiphol, Veiligheid op het spoor, Marktwerking taxi, Optimaliseren dienst- en vergunningverlening, Inspectie en certificering en Legionella.

Nieuwe wet- en regelgeving vraagt om een verhoogde inzet van de ILT. Zoals toezicht en handhaving op het gebruik van drones, digitale tachografen, markttoezicht op voertuigen en de slothandhaving op Schiphol.

Maatschappelijke dialoog en gebruik van moderne technieken

De snel veranderende wereld en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan een toezichthouder. Daarom werkt de ILT met het veranderprogramma Koers ILT 2021. Vernieuwing in toezicht en opsporing, optimale dienst- en vergunningverlening en heldere verantwoording over de resultaten vormen hiervan de kern.

De ILT werkt risico- en informatiegestuurd (selectief)

Waar zijn de maatschappelijke risico’s en schades het grootst? Waar heeft het handelen van de ILT het meeste effect? De antwoorden hierop helpen de ILT om haar inzet van mensen en middelen te bepalen. Hiervoor gebruikt de ILT de ILT-brede risicoanalyse (IBRA). De ILT maakt gebruik van betere bronnen en data en past deze telkens toe in de IBRA. Dit helpt de ILT om keuzes te maken, effecten te meten, ontwikkelingen te signaleren en verantwoording af te leggen.

De ILT werkt in programma’s die worden bepaald op basis van prioriteiten uit de IBRA, verplichtingen of ontwikkelingen in de maatschappij.

De ILT is open over resultaten (effectief)

De ILT legt verantwoording af aan de Tweede Kamer en aan burgers en bedrijven over de effecten van haar acties. Via meerjarenplannen en jaarrapportages, de website, social media. En de ILT deelt haar bevindingen met bedrijven en belangenorganisaties.

De ILT reflecteert en signaleert (reflectief)

Een inspecteur of vergunningverlener ziet nieuwe ontwikkelingen en onbekende risico’s vaak als eerste. Zij zijn ook de ogen en oren van de bewindspersonen en de buitenwereld. De ILT geeft signalen af en deelt haar bevindingen actief met politiek, beleidsmakers, relevante omgeving en maatschappij.

De ILT verbetert de dienst- en vergunningverlening

De ILT werkt continu aan het verbeteren van haar dienstverlening en vergunningverlening. Het aanvragen van een vergunning moet duidelijk, eenvoudig en efficiënt zijn. Via het MijnILT-portaal kunnen steeds meer aanvragen digitaal worden gedaan. De ILT werkt daarnaast aan vereenvoudiging van het tarievenstelsel voor vergunningen om processen te uniformeren en daarmee kosten te besparen.

Moderne technieken

De ILT ziet niet alleen toe op nieuwe technieken, maar maken er zelf gebruik van. Denk hierbij aan de inzet van satellieten, drones en snuffelpalen.