Inspectie van het Onderwijs (IvhO)

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Leraren, schoolleiders en schoolbesturen zetten zich hier iedere dag voor in. De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op besturen en hun scholen en opleidingen en rapporteert op stelselniveau over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit.

Missie/Motto

Effectief toezicht voor beter onderwijs.

Werkvelden

Kinderopvang; Voor- en vroegschoolse educatie; Primair onderwijs; Speciaal onderwijs; Voortgezet onderwijs; Hoger onderwijs; Particulier onderwijs; Middelbaar beroepsonderwijs; Samenwerkingsverbanden passend onderwijs; Nederlands onderwijs in het buitenland; Caribisch Nederland; Europese scholen.

Facts & figures

  • Moederdepartement: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Oprichtingsdatum: 1801
  • Inspecteur-generaal: Alida Oppers

Prioriteiten & relevante beleidsdossiers

De inspectie werkt richting de onderwijsinstellingen bestuursgericht. Eenmaal per 4 jaar onderzoekt zij een bestuur met een steekproef van scholen. Daarnaast monitort zij permanent mogelijke risico’s bij besturen en scholen om tijdig in te kunnen spelen op problemen. Ook voert zij onderzoeken uit naar onderwerpen op het niveau van het onderwijsstelsel.

Maatschappelijke dialoog en gebruik van moderne technieken

Via de Staat van het Onderwijs en andere themarapporten betrekt de inspectie de samenleving bij het toezicht. Andersom wordt het onderwijsveld nauw betrokken bij de opstelling van de onderzoekskaders die de inspectie hanteert.

Toezichthouders moeten niet alleen op nieuwe technieken toezien, maar er zelf ook hun voordeel mee doen in het toezicht. De onderwijsinspectie maakt al langer gebruik van datascience om beter zicht te houden op de instellingen maar ook om ontwikkelingen in de maatschappij te kunnen herkennen en duiden.