Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De NVWA werkt risicogericht en kennisgedreven: de kennis, instrumenten en bevoegdheden worden zoveel mogelijk daar ingezet waar het toezicht het hardst nodig is.

Het toezicht strekt zich uit over de hele keten, van boer tot bord. Dit betekent toezicht houden op bedrijven en locaties waar zich risico’s kunnen voordoen en een signalerende, reflectieve reflectieve functie in de richting van beleid.

De NVWA voert daarnaast veterinaire keuringen uit voor het bedrijfsleven, om import en export mogelijk te maken. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en levende dieren veilig in de handel brengen. De NVWA verricht deze keuringen op verzoek van bedrijven en richt zich daarbij op het beoordelen aan de hand van specifiek vastgestelde eisen. De kosten van deze keuringswerkzaamheden worden in rekening gebracht bij het bedrijfsleven.

Motto

De NVWA, omdat we staan voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

Publieke belangen en werkvelden

 1. voedselveiligheid: o.a. bijzondere eet- en drinkwaren, horeca, industriële producten, diervoerder, vleesketen, diergeneesmiddelen
 2. dierenwelzijn: landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren, dierentuin- en circusdieren en proefdieren
 3. plantgezondheid: fytosanitair, plantenziekten, plagen, invasieve exoten
 4. diergezondheid: dierziekten, levende dieren
 5. productveiligheid: consumentenartikelen, non food
 6. natuur & milieu: meststoffen, gewasbescherming, vis duurzaamheid, natuur, biodiversiteit
 7. alcohol- en tabaksontmoediging

Facts & figures

De NVWA is als zgn. baten-lastendienst onderdeel van het ministerie van LNV.

De NVWA heeft twee opdrachtgevers: het ministerie van LNV en het ministerie van VWS.

Aantal medewerkers

 • Inspecteur-generaal: Gerard Bakker (per 16 augustus 2021)
 • Vanwege de breedte en aard van de taken heeft de NVWA medewerkers in dienst met een grote variëteit aan specialistische kennis: van inspecteurs, rechercheurs, juristen, toxicologen, laboranten, tot wetenschappers en dierenartsen
 • Op het vlak van keuren werken toezichthoudend dierenartsen van de NVWA samen met keuringsassistenten van de private organisatie Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS)
 • Het aandeel indirecte functies bij de NVWA bedraagt ca. 20%. Dit is conform het gemiddelde van vergelijkbare organisaties.

De NVWA bestaat uit meerdere divisies

Ontwerp en dienstverlening; Veterinair en import; Regie en expertise; Inspectie; Laboratoria (o.a. NIVIP: Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve planten en Plantgezondheid); Klant, bedrijf en consument (o.a. klantcontactcentrum) en Juridische Zaken.

Enkele onderdelen van de NVWA zijn wettelijk ingesteld:

 • het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO), op grond van de Wet onafhankelijke risicobeoordeling Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. BuRO geeft gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies op basis van wetenschappelijke risicobeoordelingen. Wetenschappelijke risicoanalyses en risicobeoordelingen zijn de basis voor ketengericht en risicogericht werken en vormen daarmee een belangrijke pijler voor risicomanagement i.c. de prioritering en sturing van toezichtactiviteiten.
 • De NVWA heeft een eigen Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD). Deze is opgericht op grond van de Regeling instelling criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD. De NVWA-IOD werkt onder het gezag van het Openbaar Ministerie.

Prioriteiten & relevante beleidsdossiers

De NVWA werkt risicogericht en kennisgedreven. Dat betekent dat de NVWA kennis, instrumenten en bevoegdheden zoveel mogelijk daar inzet waar het toezicht het hardst nodig is. De NVWA doet dat door systematisch en meerjarig te kijken naar manieren waarop de risico’s binnen een keten of een publiek belang het beste kunnen worden voorkomen en/of beheersbaar kunnen worden gemaakt (Meerjarenagenda 2021-2025 en Integrale Ketenanalyses).

Een belangrijk aspect daarbij is welk niveau van risico we als samenleving bereid zijn te accepteren. Een risicoloze samenleving bestaat niet. Toch is de risico-regelreflex na incidenten en crises groot. Hoge maatschappelijke en politieke verwachtingen van het toezicht en beperkte financiële middelen om alle taken goed uit te voeren, maken dat er door de NVWA voortdurend moeilijke afwegingen moeten worden gemaakt waarop de schaarse capaciteit het beste kan worden ingezet.

Maatschappelijke dialoog

De NVWA houdt toezicht op bedrijven en heeft dus voornamelijk te maken met bedrijven en ondernemers.

In risicocommunicatie wordt aan consumenten zo veel mogelijk een handelingsperspectief aangereikt.

Door open te communiceren over risico’s wordt het vertrouwen dat consumenten hebben in het (voedsel-) veiligheidssysteem versterkt. Contacten met mensen die vragen hebben of meldingen willen doen, lopen veelal via het Klantcontactcentrum van de NVWA (24/7).

De NVWA betrekt de samenleving meer en meer bij het werk van de NVWA. Voorbeelden: de stakeholderconsultatie voor de Meerjarenagenda; onderzoeksprogramma naar klanttevredenheid en onderzoek naar risicoperceptie van consumenten.

Gebruik van moderne technieken

In het toezicht maakt de NVWA gebruik van innovatieve technieken, denk aan drones, webscraping en cameratoezicht.