Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Iedereen moet kunnen vertrouwen op goede zorg. Zorg die je je kind, familie en naasten gunt, in alle situaties en in elke fase van het leven. Daarom bewaken en bevorderen wij de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland en de internationale markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Missie

Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk.

Werkvelden

Eerstelijnszorg (huisartsenzorg, paramedische zorg, apotheken, mondzorg, geboortezorg, alternatieve behandelaars, ambulancezorg); Medisch-specialistische zorg (ziekenhuizen en klinieken); Geneesmiddelen; Medische technologie; Geestelijke gezondheidszorg; Gehandicaptenzorg;  Jeugdhulp; Thuiszorg; Verpleeghuiszorg; Bloed- en weefselbanken; Zorg voor justitiabelen en asielzoekers, gezondheidsdiensten en evenementenzorg.

Facts & figures

  • Moederdepartement: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Oprichtingsdatum: 2017. Voorgangers: de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg.
  • Inspecteur-generaal: Marina Eckenhausen

Prioriteiten & relevante beleidsdossiers

Elke vier jaar stelt IGJ een meerjarenbeleidsplan (MJB) op. Hierin staat op hoofdlijnen hoe IGJ haar toezicht verder wil ontwikkelen. In het MJB 2020-2023 staan vier thema’s die prioriteit krijgen in het toezicht van IGJ:

  • Kwaliteit van persoonsgerichte zorg;
  • Beschikbaarheid van zorg- en hulpverleners in een veranderende arbeidsmarkt;
  • Technologische vernieuwing in de zorg;
  • Toezicht houden in de globaliserende wereld van producten.

Aan deze vier thema’s zijn twee organisatiethema’s gekoppeld die IGJ als voorwaarden ziet om de gewenste toezichtresultaten te kunnen bereiken: datagebruik in het toezicht en de doelmatigheid van de eigen organisatie.

Daarnaast is COVID-19 waar mogelijk geïntegreerd in het reguliere toezicht door IGJ zodat ook langs die weg zicht wordt gehouden op de wijze waarop een zorg- of jeugdhulpaanbieder invulling geeft aan de coronamaatregelen, ook wanneer de druk op de zorg onverhoopt verder toeneemt.

Maatschappelijke dialoog en gebruik van moderne technieken

IGJ heeft het Landelijk Meldpunt Zorg, waar burgers met hun vragen of klachten over kwaliteit van zorg of jeugdhulp terecht kunnen. Dat kan gaan over een zorgverlener, maar bijvoorbeeld ook over een medicijn of een medisch hulpmiddel. Deze meldingen kunnen leiden tot een direct onderzoek of worden als signaal meegewogen bij de risicoselectie.

Daarnaast heeft de inspectie nauw contact met cliënten- en patiëntenorganisaties. Ook heeft de inspectie een Raad van Advies die haar gevraagd en ongevraagd kan adviseren. Specifiek voor Jeugd is er de Raad van Kinderen.

In het meerjarenbeleidsplan van IGJ is beschreven hoe IGJ de komende jaren het gebruik van data bij haar toezicht verder vorm wil geven. Denk daarbij aan het gebruik van zowel eigen als ook externe bronnen.