Inspectie Veiligheid Defensie (IVD)

De IVD is in 2018 opgericht en houdt toezicht op de fysieke en sociale veiligheid bij Defensie. Dit doet zij om te zorgen dat alle defensiemedewerkers veilig hun werk kunnen uitvoeren. Haar doel is het versterken van de veiligheid en het lerend vermogen van de defensieorganisatie.

De IVD valt als rijksinspectie onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Defensie en werkt onafhankelijk. Op de IVD zijn de ‘Aanwijzingen inzake de rijksinspecties’ van toepassing. In overeenstemming met deze aanwijzingen van de minister-president aan alle ministers bepaalt de inspecteur-generaal Veiligheid (IGV) wat de inspectie onderzoekt en hoe.

Missie/Motto

Veiligheid vergt aandacht, steeds weer.

Werkvelden

Sociale en fysieke veiligheid bij Defensie; voorvallen-, thematisch en systeemgericht onderzoek; toetsen van de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van beleid en uitvoeringsregels op het gebied van veiligheid.

Facts & figures

  • Moederdepartement: Ministerie van Defensie
  • Oprichtingsdatum: 2018
  • Inspecteur-generaal: Wim Bargerbos

Prioriteiten & relevante beleidsdossiers

De IVD wil met haar toezicht Defensie stimuleren de veiligheid doorlopend te verbeteren. De aard van het werk (veiligheid!), de organisatie én de maatschappij vragen daarom. De inspectie richt zich in haar voorvallenonderzoek in beginsel op ernstige voorvallen en ook kijkt zij naar het verwachtbare leereffect. Thematisch en systeemgericht onderzoek prioriteert zij zoveel mogelijk op basis van risicoanalyses.

Prioriteiten

Uit de evaluatie in 2020 blijkt dat de IVD zich na de oprichting in 2018 een goede positie heeft verworven. De komende jaren staan in het teken van de doorontwikkeling, dat wil zeggen het verder verbeteren van de kwaliteit van onderzoeken, processen en medewerkers. Om het effect van haar toezicht te vergroten gaat de IVD haar werkwijzen verder verfijnen en haar onderzoekrepertoire uitbreiden.

Organisatie – Defensie kent een aantal interne toezichthouders en deze hebben zich verenigd in het Toezichtberaad Defensie. Hun gezamenlijke doelstelling is de samenhang en de kwaliteit van het interne toezicht te versterken om zo het effect en de zichtbaarheid ervan te vergroten. Als coördinerend toezichthouder bij Defensie is het hoofd van de IVD, de inspecteur-generaal Veiligheid (IGV), voorzitter van het Toezichtberaad. De toezichthouders hebben 19 mei 2021 voor het eerst een gezamenlijk toezichtdocument doen verschijnen. Zij gaan dit voortaan jaarlijks doen.

Bij de doorontwikkeling van de IVD zijn de principes van goed toezicht leidend, evenals de eigen kernwaarden, te weten vakkundig, onafhankelijk, respectvol en transparant.

Onderzoeken – De IVD hanteert in haar toezicht drie vormen van onderzoek, namelijk voorvallen-, thematisch en systeemgericht onderzoek. De eerste jaren heeft de IVD hoofdzakelijk voorvallenonderzoek verricht. In toenemende mate zal de aandacht zich ook richten op thematisch en systeemgericht onderzoek. Ook zal de IVD meer aandacht schenken aan de toetsing van beleid en uitvoeringsregels van Defensie op het gebied van veiligheid.

Maatschappelijke dialoog en gebruik van moderne technieken

De IVD zoekt de dialoog met de defensieorganisatie en met externe partijen over haar bevindingen en toezicht. Die dialoog is gericht op verbetering van de veiligheid en versterking van het toezicht.

Bij haar verdere ontwikkeling besteedt de IVD bijzondere aandacht aan innovatie van haar toezicht, zoals de ontwikkeling van nieuwe en effectieve toezichtmethoden.