Wetenschapsagenda

Op initiatief van de Inspectieraad is  - in dialoog met wetenschappers, markttoezichthouders en stakeholders - de Wetenschapsagenda Toezicht ontwikkeld. Met deze agenda wil de Inspectieraad de verbinding tussen toezicht en wetenschap verstevigen en gezamenlijk kennis over toezicht ontwikkelen en delen. Veel toezichtvragen zijn immers niet alleen domeinspecifiek, maar relevant voor alle toezichthouders en voor het ‘vak’ van toezicht houden.

Dialoog

De Wetenschapsagenda Toezicht is geen kennisagenda die door toezichthouders wordt opgesteld en door wetenschappers uitgevoerd. Het doel is het op gang brengen van een dialoog over strategische en bestuurlijke, maar ook tactisch/operationele vraagstukken rondom toezicht en de agendering van deze vraagstukken in wetenschappelijke netwerken en onderzoek. Denk daarbij aan thema’s als onafhankelijkheid, effectiviteit en legitimiteit van toezicht.

Bouwstenen

De Wetenschapsagenda Toezicht bestaat uit twee componenten. De eerste is een inhoudelijke component waarin de belangrijkste thema’s worden gevat waarop de wetenschap van waarde kan zijn voor de toezichtpraktijk. De tweede component van de agenda is een organisatorische. De agenda besteedt aandacht aan de wijze waarop de komende jaren de dialoog tussen toezichtpraktijk en wetenschap vorm kan krijgen.

NWA-programma Vernieuwing van Toezicht

Op basis van de Wetenschapsagenda heeft de Inspectieraad samen met het Markttoezichthoudersberaad het initiatief genomen tot het programma Vernieuwing van Toezicht. Met cofinanciering vanuit de Nationale Wetenschapsagenda doen drie onderzoeksconsortia van onderzoekers en toezichthouders vanaf medio 2022 onderzoek naar vernieuwing van toezicht. Bureau Inspectieraad coördineert dit programma samen met de NWO. Zie: Vernieuwing van toezicht (NWA) | NWO

still uit de video 'Drie samenwerkingspartners over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)'
Beeld: NWA

Drie samenwerkingspartners over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Drie deelnemers aan de Nationale Wetenschapsagenda aan het woord (ministerie van LNV, Rijksinpecties, gemeente Amsterdam) over hun succesvolle samenwerking met de NWA. Grote consortia uit alle geledingen van de samenleving doen mee: wetenschap, burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is een omvangrijk onderzoeksprogramma van NWO.

Namens de Inspectieraad vertelt Pieter Welp over zijn samenwerking met de NWA.

Bekijk de video op YouTube.

Hoe verkrijgen toezichthouders hun publieke reputatie?

Lauren Fahy is postdoc onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Zij vertelt in haar blog over het onderzoeksproject Toezicht met Gezag, onderdeel van het NWA onderzoeksprogramma Vernieuwing van Toezicht.  In Toezicht met Gezag wordt empirisch onderzoek gedaan naar hoe reputatie werkt voor toezichthouders.  Het is een vierjarig project van een team van wetenschappers van de Erasmus Universiteit en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met een consortium van Nederlandse toezichthouders, waaronder ACM, SodM, ILT, NVWA, en DCMR.

Stuurgroep

Voor het onderzoeksprogramma Vernieuwing van Toezicht is een stuurgroep is ingesteld met als doel om als rijksinspecties en markttoezichthouders op hoofdlijnen sturing te geven aan het programma en om de betrokkenheid tijdens de uitvoering van het programma te borgen. De stuurgroep was betrokken bij het formuleren van de inhoudelijke uitgangspunten en thema’s van het onderzoeksprogramma en de opzet van het kennissynthese en benuttingsproject.

Samenstelling Stuurgroep

  • Theodor Kockelkoren (voorzitter), inspecteur-generaal Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
  • Matthijs van den Berg, Directeur Kennis bij de Inspectie van het Onderwijs (IvhO)
  • Hanzo van Beusekom, bestuurslid Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • Esther de Kleuver, inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid 
  • Misja Mikkers, chief economist Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Secretaris van de Stuurgroep: Pieter Welp, Bureau Inspectieraad

Nieuwsberichten