De plannen van Bureau Inspectieraad voor 2022

Bureau Inspectieraad (BIR) ondersteunt de Inspectieraad bij het realiseren van diens ambities en het bundelen van de krachten. In zijn compacte Jaarplan 2022 geeft BIR aan op welke werkzaamheden het die periode de nadruk gaat leggen. De Inspectieraad heeft met enthousiasme ingestemd met dit jaarplan.

foto van een agenda van het jaar 2021-2022
Beeld: Clay Banks op Unsplash

Hoofdlijnen

BIR zet primair in op het stimuleren van interactie van toezichthouders met elkaar en met de buitenwereld: op leren, onderzoek en kennisontwikkeling; op professionalisering en op bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve methoden en technieken van toezicht. Activiteiten uit 2021 worden veelal voortgezet en uitgebouwd, maar BIR legt ook nieuwe accenten die voortkomen uit actuele politiek-maatschappelijke ontwikkelingen zoals de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Het plan biedt ruimte om gedurende het jaar activiteiten te intensiveren of juist te verminderen als nieuwe externe ontwikkelingen daar om vragen.

Nieuwe accenten

In het eerste kwartaal wil BIR in gesprek met de inspecties over het belang van de POK voor hun werk. Inzichten die daaruit voortvloeien zullen niet alleen worden gedeeld met de Inspectieraad, maar ook met beleidsmakers en waar nuttig ook met de politiek. En in 2022 volgen verdere stappen om te komen tot een wettelijke basis voor de onafhankelijkheid van de rijksinspecties. Het vrijdag uitgebrachte eindrapport 'Heldere kaders voor soepel samenspel' biedt hiervoor steun in de rug. Deze evaluatie van de kaders voor rijksorganisaties op afstand van de minister is uitgevoerd door onderzoek- en adviesbureau AEF in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Doorontwikkeling gedachtegoed

In drie werkgroepen werken inspecteurs-generaal sinds 2021 aan de verdere ontwikkeling van het gezamenlijke gedachtegoed over toezicht op thema’s als publiek vertrouwen, kwaliteit en governance. BIR heeft hierin een adviserende en faciliterende rol.

Klassiekers

Bekende en ook erg populaire activiteiten zoals de leertrajecten van de Academie voor Toezicht blijft BIR uitvoeren, uitgebreid met een Programma Top Toezichthouders en het nieuwe Leertraject Verdieping Inspecteurs. Binnen het Programma Innovatie Toezicht blijft BIR allerlei activiteiten ontplooien en aanjagen op het gebied van maatschappelijke dialoog, nieuwe technieken en professionalisering. En medewerkers van BIR zetten actief in op verdere kennisontwikkeling en communicatie en zijn direct betrokken bij het wetenschappelijke onderzoeksprogramma Vernieuwing van Toezicht.